Hàm is_object() trong PHP

Hàm is_object() sẽ kiểm tra biến truyền vào có phải là một đối tượng hay không. Nếu biến truyền vào là một đối tượng hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_object( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

//khai báo class mới
class Object 
{
	
}
$obj = new Object();
if (is_object($obj)) {
    echo "biến truyền vào là một đối tượng <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không phải là đối tượng<br />";
}
biến truyền vào là một đối tượng 
$var = 'kiso.vn';
if (is_object($var)) {
    echo "biến truyền vào là một đối tượng <br />" ;
} else {
    echo "biến truyền vào không phải là đối tượng<br />";
}
biến truyền vào không phải là đối tượng

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]