Hàm is_readable() trong PHP

Hàm is_readable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền đọc không.

Cú pháp

Cú phápis_readable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu đường dẫn truyền vào tồn tại và file đó có quyền đọc. Ngược lại hàm trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_readable():

function checkReadable( $path){
	if (is_readable($path)) {
		return $path . " có thể đọc <br />";
	}else{
		return $path . " không thể đọc <br />";
	}
}
echo checkReadable("test.txt");
echo checkReadable("/css/");
echo checkReadable("something.txt");
test.txt có thể đọc 
/css/ không thể đọc 
something.txt không thể đọc 

Tham khảo: php.net