Hàm is_resource() trong PHP

Hàm is_resource() dùng để kiểm tra biến có phải là tài nguyên hay không, thường dùng để kiểm tra kết nối tới cơ sở dữ liệu. Hàm trả về TRUE nếu biến truyền vào là một kết nối hợp lệ, ngược lại hàm trả về FALSE nếu kết nối không hợp lệ.

Cú pháp

Cú pháp: is_resource( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Trong các ví dụ này mình sử dụng Xampp để thực hiện.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$db_link = @mysql_connect('kisolocal', 'kiso', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can't connect : ' . mysql_error());
}else{
	echo 'đây là một tài nguyên';
}
Can't connect : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known.

Do mình viết sai tên máy chủ ảo nên kết nối không thành công, hàm trả về FALSE.

$db_link = @mysql_connect('localhost', 'root', '');
if (!is_resource($db_link)) {
    die('Can't connect : ' . mysql_error());
}else{
	echo 'đây là một tài nguyên';
}
đây là một tài nguyên

Tham khảo: php.net