Hàm is_scalar() trong PHP

Hàm is_scalar() sẽ kiểm tra biến có thuộc 1 trong các kiểu logic, số ngyên, float, chuỗi hay không. Nếu có hàm trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_scalar( $var);

Trong đó

 • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

function show_var($var) 
{
  if (is_scalar($var)) {
    echo $var . "<br />";
  } else {
		echo "<pre>";
		print_r($var);
		echo "</pre>";	
  }
}
$num = 24.08;
$str = 'kiso.vn';
$language = array(
	"php",
	"css",
	"html"
);
show_var($num);
show_var($str);
show_var($language);
24.08
kiso.vn
Array
(
  [0] => php
  [1] => css
  [2] => html
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]