Hàm is_string() trong PHP

Hàm is_string() kiểm tra xem biến truyền vào có thuộc kiểu chuỗi hay không, nếu có hàm trả về TRUE, nếu không hàm trả về FALSE.

Cú pháp

Cú pháp: is_string( $var);

Trong đó:

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Đây là ví dụ mình tham khảo từ trang chủ php.net.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$values = array(
	false,
	true,
	null,
	'abc',
	'23',
	23,
	'23.5',
	23.5,
	'',
	' ',
	'0',
	0
);
foreach ($values as $value) {
    echo "is_string(";
    var_export($value);
    echo ") = ";
    echo var_dump(is_string($value)) . "<br />";
}
is_string(false) = bool(false) 
is_string(true) = bool(false) 
is_string(NULL) = bool(false) 
is_string('abc') = bool(true) 
is_string('23') = bool(true) 
is_string(23) = bool(false) 
is_string('23.5') = bool(true) 
is_string(23.5) = bool(false) 
is_string('') = bool(true) 
is_string(' ') = bool(true) 
is_string('0') = bool(true) 
is_string(0) = bool(false) 

Tham khảo: php.net