Hàm is_writable() trong PHP

Hàm is_writable() sẽ kiểm tra xem file truyền vào có quyền ghi hay không.

Cú pháp

Cú phápis_writable( $filename);

Trong đó:

  • $filename là đường dẫn tới file cần kiểm tra.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về True nếu file tồn tại và có quyền ghi, ngược lại hàm sẽ trả về Fasle.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm is_writable():

function checkWriteable( $path){
	if (is_writable($path)) {
		return $path . " có thể ghi <br />";
	}else{
		return $path . " không thể ghi <br />";
	}
}
echo checkWriteable("test.txt");
echo checkWriteable("/css/");
echo checkWriteable("something");
});
test.txt có thể ghi 
/css/ không thể ghi 
something không thể ghi 

Tham khảo: php.net