Hàm ISNULL trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ISNULL trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ISNULL kiểm tra xem một biểu thức có phải là NULL hay không.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ISNULL trong MySQL là:

ISNULL( expression )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • expression: Biểu thức để kiểm tra null

Lưu ý:

  • Nếu biểu thức là giá trị NULL, hàm ISNULL sẽ trả về 1.
  • Nếu biểu thức không phải là giá trị NULL, hàm ISNULL sẽ trả về 0.

3. Version

Hàm ISNULL có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT ISNULL('kiso.vn');
Ket qua: 0

mysql> SELECT ISNULL('');
Ket qua: 0

mysql> SELECT ISNULL(NULL);
Ket qua: 1

mysql> SELECT ISNULL(15);
Ket qua: 0

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *