Hàm isset() trong PHP

Hàm isset() sẽ kiểm tra biến đã được khai báo chưa, cũng có thể kiểm tra biến có rỗng không. Nếu biến chưa được khai báo hoặc biến mang giá trị rỗng hàm sẽ trả về TRUE, ngược lại hàm trả về FALSE.

Lưu ý:

  • Nếu biến đã được khai báo, nhưng sau đó được loại bỏ bởi hàm unset() khi kiểm tra với hàm isset() sẽ trả về kết quả FALSE.
  • Hàm cũng có thể kiểm tra đối với các phần tử của mảng.

Cú pháp

Cú pháp: isset( $var);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $var là biến cần kiểm tra.

Ví dụ

Kiểm tra một biến đơn giản:

$var = null;
if (isset($var)) {
	echo 'this var is set';
}else{
	echo 'this var is not set';
}
this var is not set

Kiểm tra các phần tử trong một mảng:

 

$var = array(
		"php",
		'',
		null,
		35,
		"kiso.vn"
	);
foreach ($var as $value) {
	if (isset($value)) {
		echo 'this var is set <br />';
	}else{
		echo 'this var is not set <br />';
	}
}
this var is set 
this var is set 
this var is not set 
this var is set 
this var is set 

Tham khảo: php.net