Hàm join() trong PHP

Hàm join() sẽ nối các phân tử của mảng lại thành một chuỗi, hàm sẽ trả về chuỗi bao gồm các phần tử của mảng được ngăn cách bằng một kí tự nào đó được truyền vào.

Hàm join() có cách sử dụng giống với hàm implode().

Cú pháp

Cú phápjoin( $char, $arr);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $char là kí tự sẽ ngăn cách các phần tử trong chuỗi mới được tạo thành.
  • $arr là mảng dữ liệu truyền vào.

Ví dụ

$array = array(
	'1',
	'2',
	'3',
	'4',
	'5',
	'6',
	'7',
	'8',
	'9',
	'10'
);    
echo join('-', $array);
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Các phần tử của mảng $array đã được nối vào thành một chuỗi, các phần tử phân cách nhau bởi dấu “-“.

$array[] = "html";
$array[] = "css";
$array[] = "js";
$array[] = "python";
$array[] = "C#";
echo join('<br />', $array);
html<br />
css<br />
js<br />
python<br />
C#

Tham khảo: php.net