Hàm key() trong PHP

Hàm key() sẽ lấy ra khóa của phần tử hiện tại trong mảng.

Cú pháp

Cú phápkey($array);

Trong đó

 • $array là mảng dữ liêu.

Hàm sẽ trả về khóa của phần tử hiện tại của mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

$array = array(
  'php' => '3',
  'java' => '4',
  'css' => '7',
  'html' => '6',
  );
// in ra key của phần tử hiện tại
echo key($array).'<br />';
//di chuyển con trỏ nộ bộ 2 lần
	next($array);
	next($array);
// tiếp tục in ra key của phần tử hiện tại
echo key($array).'<br />';
php
css

Trong ví dụ, hàm key() đã lấy ra khóa của phần tử hiện tại.

Tham khảo: php.net