Hàm key_exists() trong PHP

Hàm key_exists() sẽ kiểm tra xem khóa có tồn tại trong mảng không. Trả về TRUE nếu tồn tại và FALSE nếu không tồn tại.

Cú pháp

Cú phápkey_exists($key, $array);

Trong đó:

 • $key là khóa cần kiểm tra.
 • $array là mảng dữ liệu.

Ví dụ

$array = array(
  'php' => '3',
  'java' => '4',
  'css' => '7',
  'html' => '6',
  );
if (key_exists('php1', $array)) {
	echo 'ton tai';
}else{
	echo 'khong ton tai';
}
ton tai

Hàm trả về TRUE do khóa php tồn tại trong mảng $array.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php..net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *