Hàm ksort() trong PHP

Hàm ksort() sẽ sắp xếp các phần tử của mảng dựa vào khóa(key). Các cặp key => value được giữ nguyên và chúng chỉ được sắp xếp lại theo thứ tự alphabet.

Cú pháp

Cú phápksort($array, $sort_flag);

Trong đó:

  • $array là mảng cần sắp xếp lại.
  • $sort_flag là tham số không bắt buộc, bạn có thể tham khảo kỹ hơn ở hàm sort() .

Ví dụ

$subject = array(
	"php"=>"1",
	"css"=>"2",
	"js"=>"3",
	"html"=>"4"
);
ksort($subject);
foreach ($subject as $key => $val) {
    echo "$key = $val<br />";
}
css = 2
html = 4
js = 3
php = 1

Mảng $subject đã được sắp xếp lại dựa vào khóa.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net