Hàm Lambda trong Kotlin

Hàm Lambda còn được gọi là hàm ẩn danh vì nó không có tên. Các tham số nằm ở bên trái của mũi tên và mã thực tế nằm ở bên phải của mũi tên. Chúng ta hãy cũng tìm hiểu hàm Lambda qua các ví dụ để hiểu thêm về nó.

Hàm Lambda là gì?

Trước tiên hãy xem qua cú pháp của nó đã nhé.

{my_var -> actual_code_implementation}

Ví dụ về hàm Lambda trong Kotlin

Trong ví dụ sau chúng ta đã sử dụng hàm lambda để cộng hai số có kiểu nguyên. Hàm lambda được sử dụng trong dấu ngoặc nhọn, phía bên trái của mũi tên là các tham số với kiểu dữ liệu tham số và ở phía bên phải của mũi tên là phần thân của hàm.

fun main(args: Array<String>){
    //lambda function
    val sum = {num1: Int, num2: Int -> num1 + num2}
    println("10+5: ${sum(10,5)}")
}

OUTPUT:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

28 Kotlin lambda function jpg

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *