Hàm lcfirst() trong PHP

Tìm hiểu cú pháp và cách sử dụng hàm lcfirst() trong PHP.

# Công dụng

Hàm lcfirst() dùng để chuyển đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi sang chữ in thường. Đối với hàm này thì chỉ chuyển đổi đúng với những ký tự không dấu, ví dụ chữ C sẽ thành c, còn chữ Â thì sẽ không chuyển được.

# Cú pháp

Cú pháp của hàm lcfirst() như sau:

string lcfirst ( string $str )

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó $str là chuỗi cần chuyển đổi.

Giá trị trả về là chuỗi đã chuyển đồi ký tự đầu tiên sang chữ in thường.

# Ví dụ

Sau đây là một ví dụ liên quan tới hàm lcfirst().

$domain = 'Kiso.vn';
echo lcfirst($domain);       // kiso.vn


$domain = 'FREETUTS.NET';
echo lcfirst($domain);       // fREETUTS.NET

Chúc bạn học tốt.