Hàm link() trong PHP

Hàm link() sẽ tạo ra một liên kết từ file này đến file khác.

Cú pháp

Cú pháplink( $target, $link);

Trong đó:

  • $target là điểm đến của liên kết.
  • $link là tên của liên kết.

Kết quả trả về

Hàm trả về True nếu thành công, nếu thất bại hàm sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ về hàm link() từ trang chủ php.net:

$target = 'source.ext'; // This is the file that already exists
$link = 'newfile.ext'; // This the filename that you want to link it to

link($target, $link);

Tham khảo: php.net