Hàm List append() trong Python

Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu phương thức List.append() trong Python, đây là phương thức dùng để thêm một phần tử vào vị trí cuối cùng của List hiện tại, nó không trả về một List mới mà thay vào đó sẽ cập nhật List hiện tại.

1. Cú pháp List Append()

Dưới đây là cú pháp của phương thức này.

list.append(item)

Trong đó item phần tử muốn thêm vào vị trí cuối cùng của list, sau khi thêm thì tổng số phần tử sẽ tăng lên một.

Giá trị của item có thể là một string, number, hay thậm chí là một list khác, điều này có nghĩa các phần tử của list không nhất thiết phải cùng một kiểu dữ liệu.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Giá trị trả về của List append()

Như ý nghĩa của nó, vì phương thức append chi có nhiệm vụ thêm một phần tử vào list nên nó sẽ không trả về một giá trị nào cả.

# domain list
domain = ['kiso', 'dot', 'net']

# an element is added
domain.append('cuong admin')

#Updated Animal List
print('Updated list: ', domain)

Kết quả: 

Updated list:  ['kiso', 'dot', 'net', 'cuong admin']

3. Ví dụ thêm một list vào list có sẵn

Dưới đây là một ví dụ thêm list vào một list có sẵn bằng append().

# animal list
animal = ['cat', 'dog', 'rabbit']

# another list of wild animals
wild_animal = ['tiger', 'fox']

# adding wild_animal list to animal list
animal.append(wild_animal)

#Updated List
print('Updated animal list: ', animal)

Kết quả: 

Updated animal list:  ['cat', 'dog', 'rabbit', ['tiger', 'fox']]

Tóm lại: Phương thức list append() sẽ bổ sung một phần tử vào List hiện tại, nó sẽ không trả về một giá trị nào cả.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *