Hàm List count() trong Python

Trong bài này mình sẽ nói đến phương thức list index() trong Python, phương thức này dùng để đếm tổng số lần xuất hiện của một giá trị nào đó trong List.

1. Cú pháp list count()

Dưới đây là cú pháp của phương thức này.

list.count(element)

Trong đó: element là giá trị bạn muốn kiểm tra.

Giá trị trả về: Phương thức này trả về số lần xuất hiện của element trong list.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

2. Ví dụ list count()

Dưới đây là ví dụ đểm tổng số lần xuất hiện với dữ liệu đơn giản như number, string.

# vowels list
vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'i', 'u']

# count element 'i'
count = vowels.count('i')

# print count
print('The count of i is:', count)

# count element 'p'
count = vowels.count('p')

# print count
print('The count of p is:', count)

Kết quả:

The count of i is: 2
The count of p is: 0

Dưới đây là ví dụ đếm tổng số lần xuất hiện với kiểu dữ liệu phức tạp hơn, đó là Tuple và Set.

# random list
random = ['a', ('a', 'b'), ('a', 'b'), [3, 4]]

# count element ('a', 'b')
count = random.count(('a', 'b'))

# print count
print("The count of ('a', 'b') is:", count)

# count element [3, 4]
count = random.count([3, 4])

# print count
print("The count of [3, 4] is:", count)

Kết quả:

The count of ('a', 'b') is: 2
The count of [3, 4] is: 1

Lời kết: Như vậy là mình đã giới thiệu xong cách sử dụng phương thức list.cout() để đếm số lần xuất hiện của một giá trị định sẵn, chúc bạn học tốt.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *