Hàm List extend() trong Python

Trong bài này bạn sẽ được học cách sử dụng phương thức List extend() trong Python, đây là phương thức dùng để gộp một List A và List B, tức là sau khi chạy List A sẽ bổ sung thêm toàn bộ phần tử của List B vào vị trí cuối cùng.

1. Cú pháp List extend()

Dưới đây là cú pháp của phương thức này.

list1.extend(list2)

Trong đó list2 là các phần tử bạn muốn bổ sung vào vị trí cuối cùng của list1.

Nếu bạn cần thêm các thành phần của kiểu dữ liệu gốc khác (như tuple và set) vào danh sách, bạn chỉ cần sử dụng:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

list.extend(list(tuple_type))

Hoặc một cách khác đơn giản hơn:

list.extend(tuple_type)

Giá trị trả về: Phương thức extend() không có giá trị trả về, nó chỉ thay đổi các phần tử bên trong List gốc.

2. Ví dụ với List extend()

Dưới đây là một ví dụ về cách sử dụng extend.

# language list
language = ['French', 'English', 'German']

# another list of language
language1 = ['Spanish', 'Portuguese']

language.extend(language1)

# Extended List
print('Language List: ', language)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese']

3. List extend() với Tuple và Set

Ví dụ dưới đây sẽ bổ sung các phần tử của Tuple và Set vào trong List.

# language list
language = ['French', 'English', 'German']

# language tuple
language_tuple = ('Spanish', 'Portuguese')

# language set
language_set = {'Chinese', 'Japanese'}

# appending element of language tuple
language.extend(language_tuple)

print('New Language List: ', language)

# appending element of language set
language.extend(language_set)

print('Newest Language List: ', language)

Chạy lên kết quả sẽ như sau:

New Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese']
Newest Language List:  ['French', 'English', 'German', 'Spanish', 'Portuguese', 'Japanese', 'Chinese']

Như vậy các phần tử của Tuple và Set sẽ tự động chuyển đổi thành List rồi sau đó bổ sung vào list gốc.

Mẹo nhỏ: Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng toán tử + để hợp hai List lại với nhau.

a = [1, 2]
b = [3, 4]

a += b

# Output: a = [1, 2, 3, 4]
print('a = ', a)

Lời kết: Như vậy phương thức list.extend() có tác dụng hợp hai List lại với nhau, nó không có giá trị trả về mà chỉ có tác dụng thay đổi list đang sử dụng nó.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *