Hàm LOCALTIME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOCALTIME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOCALTIME trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOCALTIME trong MySQL là:

LOCALTIME( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm LOCALTIME sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 và mới hơn.

3. Version

Hàm LOCALTIME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT LOCALTIME();
Ket qua: '2019-03-29 15:49:35'

mysql> SELECT LOCALTIME() + 5;
Ket qua: 20190329154959

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *