Hàm LOCALTIMESTAMP trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOCALTIMESTAMP trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LOCALTIMESTAMP trả về ngày và giờ hiện tại.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LOCALTIMESTAMP trong MySQL là:

LOCALTIMESTAMP( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm LOCALTIMESTAMP sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm LOCALTIMESTAMP sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm LOCALTIMESTAMP sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 và mới hơn.

3. Version

Hàm LOCALTIMESTAMP có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0.6

4. Ví dụ

mysql> SELECT LOCALTIMESTAMP();
Ket qua: '2019-03-29 15:56:48'

mysql> SELECT LOCALTIMESTAMP() + 0;
Ket qua: 20190329155710

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *