Hàm ltrim() trong PHP

Hàm ltrim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc các kí tự bất kỳ được truyền vào) dư thừa ở đầu chuỗi.

Cú pháp

Cú phápltrim( $str, $char);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ khoảng trắng hoặc kí tự bất kì.
  • $char kí tự loại bỏ, nếu không truyền thì mặc định $char sẽ nhận giá trị là khoảng trắng.

Ví dụ

$str = "------Kiso.vn";
$str2 = "098Kiso.vn";

echo $str . "<br />";
echo $str2 . "<br />";
echo $str3 . "<br />";

echo ltrim($str, "-"). "<br />";
echo ltrim($str2, "098"). "<br />";
------Kiso.vn
098Kiso.vn
Kiso.vn
Kiso.vn

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]