Hàm MAKEDATE trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MAKEDATE trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MAKEDATE trả về ngày cho một giá trị năm và ngày nhất định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MAKEDATE là:

MAKEDATE( year, day-of-year )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • year: Năm có 4 chữ số được sử dụng để tạo ngày.
  • day-of-year: Ngày trong năm (lớn hơn 0) được sử dụng để tạo ngày.

Lưu ý: 

  • Nếu day-of-year nhỏ hơn 1, hàm MAKEDATE sẽ trả về NULL.

3. Version

Hàm MAKEDATE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,1);
Ket qua:  '2019-01-01'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,31);
Ket qua:  '2019-01-31'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,35);
Ket qua:  '2019-02-04'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,200);
Ket qua:  '2019-07-19'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,365);
Ket qua:  '2019-12-31'

mysql> SELECT MAKEDATE(2019,366);
Ket qua: '2020-01-01'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *