Hàm MD5 trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MD5 trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MD5 trả về MD5 128-bit checksum của một chuỗi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MD5 trong MySQL là:

MD5( string )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • string: Chuỗi ký tự được sử dụng để tạo MD5 128-bit checksum.

3. Version

Hàm MD5 có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.2

4. Ví dụ

mysql> SELECT MD5('testmd5');
Ket qua: '32269ae63a25306bb46a03d6f38bd2b7'

mysql> SELECT MD5('S1a2c3b3d@');
Ket qua: 'd20579603f2ae229ae684eddd327ccd3'

mysql> SELECT MD5('kiso.vn');
Ket qua: '83617175fd8cf470d4af657a28def98e'

mysql> SELECT MD5(NULL);
Ket qua: NULL

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *