Hàm md5() trong PHP

# Description

Trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu.

# Parameters

Cú pháp: string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
  • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:
    • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
    • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽ trả về một chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)

# Example

Mã hóa với $row_output = false

$str = 'kiso.vn';

echo md5($str); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

// hoặc

echo md5($str, false); // 83617175fd8cf470d4af657a28def98e

Mã hóa với $row_output = true

$str = 'kiso.vn';

echo md5($str, true); // ƒaquưŒôpÔ¯ez(̃ùŽ

Hàm này khá là đơn giản nên mình không giải thích gì thêm.