Hàm md5_file() trong PHP

Hàm md5_file() có tác dụng chỉ định một file bất kì để chuyển sang một chuỗi được mã hóa theo tiêu chuẩn MD5(32 bit) , trong PHP không hỗ trợ giải mã một chuỗi đã mã hóa MD5 sang dạng ban đầu, hàm này khá giống với hàm md5();

# Parameters

Cú pháp: string md5_file ( string $str [, bool $raw_output = false ] )

Trong đó:

  • $str là chuỗi bạn muốn mã hóa
  • $raw_outout có giá trị true hoặc false, mặc định là false:
    • Nếu true: hàm sẽ trả về chuỗi nhị phân 16 ký tự đã mã hóa
    • Nếu false: hàm trả về chuỗi bình thường gồm 32 ký tự đã mã hóa

# Return Values

Hàm sẽ trả về một chuỗi thập lục phân với chiều dài 32 ký tự (đã mã hóa)

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

# Example

Mã hóa với $row_output = false

<?php
$file = 'kiso.txt';
echo md5_file($file, false); // d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
?>

Mã hóa với $row_ouput = true

<?php
$file = 'kiso.txt';
echo md5_file($file, true); // ƒaqcoŒôpÔ¯ez(̃ùŽ
?>

Hàm này cũng ít được sử dụng nên mình sẽ không giải thích thêm.