Hàm microtime() trong PHP

Hàm microtime() sẽ lấy timestamp của thời điểm hiện tại bao gồm cả microseconds.

Cú pháp

Cú phápmicrotime( $is_float);

Trong đó

  • $is_float là tham số. Nếu mang giá trị TRUE hàm sẽ trả về số thuộc kiểu float, nếu không truyền hoặc mang giá trị FALSE, hàm sẽ chả về chuỗi theo dạng” microseconds second”.

Kết quả trả về

Hàm sẽ trả về một chuỗi theo dạng “microseconds second” hoặc trả về số thuộc kiểu float tùy thuộc vào tham số truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm microtime():

echo microtime() . "<br />";
echo microtime(true);
0.64058100 1493918735
1493918735.6406

Tham khảo: php.net