Hàm mktime() trong PHP

Hàm mktime() sẽ lấy timestamp của thời gian được truyền vào.

Cú pháp

Cú phápmktime( $hour, $minute, $second, $month, $day, $year);

Trong đó:

  • $hour là tham số chỉ giờ.
  • $minute là tham số chỉ phút.
  • $second là tham số chỉ giây.
  • $month là tham số chỉ tháng.
  • $day là tham số chỉ ngày.
  • $year là tham số chỉ năm.

Kết quả trả về

Hàm mktime() sẽ trả về số nguyên là timestamp của thời điểm truyền vào.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

Ví dụ đơn giản về hàm mktime():

$timestamp = mktime(21,30,45,5,19,2013);
echo "Ngày: ". date("H:i:s d/m/Y", $timestamp) . "<br />";
echo "Timestamp: " . $timestamp;
Ngày: 21:30:45 19/05/2013
Timestamp: 1368973845

Tham khảo: php.net