Hàm MONTHNAME trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MONTHNAME trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MONTHNAME trả về tên đầy đủ của tháng cho một ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MONTHNAME trong MySQL là:

MONTHNAME( date_value )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • date_value: Giá trị ngày hoặc ngày giờ để trích xuất tên tháng đầy đủ.

Lưu ý:

  • Hàm MONTHNAME trả về tên đầy đủ của tháng (January, February, … December) với giá trị ngày.

3. Version

Hàm MONTHNAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT MONTHNAME('2019-03-30');
Ket qua: 'March'

mysql> SELECT MONTHNAME('2019-04-30');
Ket qua: 'April'

mysql> SELECT MONTHNAME('2019-06-30');
Ket qua: 'June'

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *