Hàm natcasesort() trong PHP

Hàm natcasesort() trong php dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng. Các phần tử sẽ được sắp xếp dựa theo giá trị của phần tử dựa vào trật tự alphabet và không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Cú pháp

Cú phápnatcasesort($arr)

Trong đó:

 • $arr là mảng cần sắp xếp.

Ví dụ

$array1 = $array2 = array(
	"top 13",
	"Top 1",
	"TOP 10",
	"tOP 2")
;

natsort($array1);
echo "Sắp xếp theo natsort";
echo "<pre>";
	print_r($array1);
echo "</pre>";


natcasesort($array2);
echo "Sắp xếp theo natcasesort";
echo "<pre>";
	print_r($array2);
echo "</pre>";
Sắp xếp theo natsort
Array
(
  [2] => TOP 10
  [1] => Top 1
  [3] => tOP 2
  [0] => top 13
)
Sắp xếp theo natcasesort
Array
(
  [1] => Top 1
  [3] => tOP 2
  [2] => TOP 10
  [0] => top 13
)

Như các bạn thấy, khi sắp xếp theo natsort() thì các kí tự viết hoa sẽ được sắp xếp trước các ký tự thường còn đối với hàm natcasesort() thì không phân biệt chữ hoa chữ thường.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net