Hàm natsort() trong PHP

Hàm natsort() trong php dùng để sắp xếp các phần tử trong mảng. Các phần tử sẽ được sắp xếp dựa theo giá trị của phần tử dựa vào trật tự alphabet.

Cú pháp

Cú phápnatsort($arr)

Trong đó:

 • $arr là mảng cần sắp xếp.

Ví dụ

$array1 = $array2 = array(
	"top 13",
	"top 1",
	"top 10",
	"top 2"
);

sort($array1);
echo "Sắp xếp bình thường";
echo "<pre>";
	print_r($array1);
echo "</pre>";

natsort($array2);
echo "Sắp xếp theo trật tự tự nhiên";
echo "<pre>";
	print_r($array2);
echo "</pre>";
Sắp xếp bình thường
Array
(
  [0] => top 1
  [1] => top 10
  [2] => top 13
  [3] => top 2
)
Sắp xếp theo trật tự tự nhiên
Array
(
  [1] => top 1
  [3] => top 2
  [2] => top 10
  [0] => top 13
)

Như các bạn thấy ở trên, khi sắp xếp bình thường thì top 13 đứng trước top 2 vì kí tự ‘1’ xuất hiện trước kí tự ‘2’ còn khi sắp xếp bằng hàm natsort() thì top 2 sẽ xuất hiện trước do 2 sẽ nhỏ hơn 13.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net