Hàm next() trong PHP

Hàm next() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử tiếp theo.

Cú pháp

Cú phápnext( $array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ.

Ví dụ

$arr = array(
	'vi tri 1', 
	'vi tri 2' , 
	'vi tri 3', 
	'vi tri 4'
);
echo pos($arr).'<br />';
next($arr);
echo pos($arr);
vi tri 1
vi tri 2

Như đã thấy trong ví dụ, con trỏ nội bộ đã di chuyển đến vị trí tiếp theo ( vị trí 2) so với vị trị mặc định ban đầu( vị trí 1).

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net