Hàm nl2br() trong PHP

Hàm nl2br() sẽ thêm các thẻ xuống dòng ( <br />)  vào trước khi bắt đầu dòng mới trong chuỗi ( r, n, n, r, n and r).

Cú pháp

Cú phápnl2br( $str, $is_xhtml);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần thêm các thẻ <br />.
  • $is_xhtml là tham số không bắt buộc mặc định là TRUE, quy định xem có xuống dòng tương thích với XHTML hay không.

Ví dụ

echo "kiso.vnn PHP functionn";
echo "<br />";
echo nl2br("kiso.vnn PHP functionn");
kiso.vn PHP functionn
kiso.vn
PHP functionn
$string = "Thisrnisnranstringr";
echo nl2br($string);
This
is
a
string

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]