Hàm NOW trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm NOW trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm NOW trả về ngày giờ hiện tại.

2. Cú  pháp

Cú pháp của hàm NOW trong MySQL là:

NOW( )

Lưu ý:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • Hàm NOW sẽ trả về ngày hiện tại dưới định dạng ‘YYYY-MM-DD HH: MM: SS’, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh chuỗi.
  • Hàm NOW sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL trước MySQL 4.1.13.
  • Hàm NOW sẽ trả về ngày hiện tại dưới dạng định dạng YYYYMMDDHHMMSS.uuuuuu, nếu được sử dụng trong ngữ cảnh số trong các phiên bản của MySQL 4.1.13 trở lên.

3. Version

Chức năng NOW có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT NOW();
Ket qua: '2019-03-30 05:16:40'

mysql> SELECT NOW() + 5;
Ket qua: 20190330051661

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *