Hàm NULLIF trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm NULLIF trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm NULLIF trả về NULL nếu hai biểu thức bằng nhau. Nếu không, nó trả về biểu thức đầu tiên.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm NULLIF trong MySQL là:

NULLIF( expression1, expression2 )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • expression1 và expression2: Hai biểu thức để kiểm tra.

Lưu ý:

  • Hàm NULLIF sẽ trả về NULL, nếu biểu thức1 = biểu thức2 (bằng).
  • Hàm NULLIF sẽ trả về biểu thức1, nếu biểu thức1! = Biểu thức2 (không bằng).

3. Version

Hàm NULLIF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23.15

4. Ví dụ

mysql> SELECT NULLIF('kiso.vn', 'kiso.vn');
Ket qua: NULL

mysql> SELECT NULLIF('kiso.vn', 'mykiso.vn');
Ket qua: 'kiso.vn'

mysql> SELECT NULLIF(10, 10);
Ket qua: NULL

mysql> SELECT NULLIF(2, 5);
Ket qua: 2

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *