Hàm OLD_PASSWORD trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm OLD_PASSWORD trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm OLD_PASSWORD được sử dụng bởi hệ thống xác thực để tạo mật khẩu băm từ chuỗi mật khẩu văn bản gốc, sử dụng các kỹ thuật băm trước MySQL 4.1

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm OLD_PASSWORD trong MySQL là:

OLD_PASSWORD( string )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • string: Chuỗi mật khẩu văn bản gốc là nguồn để tạo mật khẩu được mã hóa/băm trong MySQL

Lưu ý:

  • Hàm OLD_PASSWORD sẽ trả về NULL, nếu chuỗi là NULL.

3. Version

Hàm OLD_PASSWORD có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1

4. Ví dụ

mysql> SELECT OLD_PASSWORD('abc');
Ket qua: '7cd2b5942be28759'

mysql> SELECT OLD_PASSWORD('password');
Ket qua: '5d2e19393cc5ef67'

mysql> SELECT OLD_PASSWORD(NULL);
Ket qua: NULL

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *