Hàm ord() trong PHP

Hàm ord() sẽ trả về giá trị ASCII của kí tự truyền vào. Kết quả trả về là một số nguyên. Nếu bạn truyền vào một chuỗi, hàm sẽ lấy kí tự đầu tiên của chuỗi.

ASCII là gì ?

ASCII là Tên một bộ ký tự dùng cho máy tính bao gồm 96 chữ thường và hoa cộng với 32 ký tự điều khiển không in ra.

Cú pháp

Cú phápord($char);

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Trong đó:

  • $char là kí tự truyền vào.

Ví dụ

$arr = [
	"a",
	"b",
	"n",
	"f",
	"kiso"
];
foreach ($arr as $value) {
	echo ord($value) . "<br />";
}
97
98
110
102
102

Ta có thể thấy, kết quả của “f”“kiso” là giống nhau.

Tham khảo: php.net