Hàm prev() trong PHP

Hàm prev() trong PHP dùng để chuyển con trỏ nội bộ của mảng đến phần tử trước phần tử hiện tại.

Cú pháp

Cú phápprev( $array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần di chuyển con trỏ nội bộ.

Ví dụ

$arr = array(
	'vi tri 1',
	'vi tri 2' ,
	'vi tri 3',
	'vi tri 4'
);
next($arr);
next($arr);
echo pos($arr).'<br />';
prev($arr);
echo pos($arr).'<br />';
vi tri 3
vi tri 2

Như đã thấy trong ví dụ, con trỏ nội bộ đã di chuyển đến vị trí trước đó( vị trí 2) so với vị trị hiện tại( vị trí 3).

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net