Hàm print_r() trong PHP

Hàm print_r() sẽ in biến ra thông tin của biến truyền vào một cách dễ hiểu đối với người sử dụng. Hàm print_r() thường được sử dụng kết hợp với thẻ <pre> trong các trường hợp in mảng, đối tượng…

Cú pháp

Cú pháp: print_r( $var);

Trong đó

  • $var là biến cần in ra thông tin.

Ví dụ

$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"kiso.vn"
);
echo "<pre>";
	print_r($var);
echo "</pre>";
Array
(
    [0] => php
    [1] => 2408
    [2] => css
    [3] => kiso.vn
)

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]