Hàm range() trong PHP

Hàm range() trong php sẽ tạo ra một mảng, các phần tử của mảng là một dãy kí tự do người dùng truyền vào kí tự đầu và cuối.

Cú pháp

Cú pháprange($start, $end , $step);

Trong đó:

 • $start : là phần tử đầu tiên.
 • $end : là phần tử cuối cùng.
 • $step : độ chênh lệch của các phần tử liên tiếp, mặc định nếu không chuyền thì $step = 1.

Ví dụ

$arr = range(1, 5);
echo "<pre>";
  print_r($arr);
echo "</pre>";
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 2
  [2] => 3
  [3] => 4
  [4] => 5
)
$arr = range('a', 'h' , 2);
echo "<pre>";
  print_r($arr);
echo "</pre>";
Array
(
  [0] => a
  [1] => c
  [2] => e
  [3] => g
)

Trên đây là cách sử hàm range() trong php.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo: php.net