Hàm reset() trong PHP

Hàm reset() sẽ đặt lại con trỏ nội bộ của mảng về phần tử đầu tiên.

Cú pháp

Cú phápreset($array);

Trong đó:

  • $array là mảng cần đặt lại con trỏ nội bộ.

Ví dụ

$array = array(
	'vi tri 1', 
	'vi tri 2', 
	'vi tri 3', 
	'vi tri 4'
);

// mặc định con trỏ sẽ ở vị trí đầu tiên
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"

// đến vị trí tiếp theo
next($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 2"

// cài lại con trỏ về vị trí đầu tiên
reset($array);
echo current($array) . "<br />"; // "vi tri 1"
vi tri 1
vi tri 2
vi tri 1

Trên đây là cách sử dụng hàm reset() trong php.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Tham khảo:php.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *