Hàm rtrim() trong PHP

Hàm rtrim() sẽ loại bỏ khoảng trắng( hoặc các kí tự bất kỳ được truyền vào bởi người dùng) dư thừa ở cuối chuỗi.

Cú pháp

Cú pháprtrim( $str, $char);

Trong đó:

  • $str là chuỗi cần loại bỏ khoảng trắng hoặc kí tự nào đó.
  • $char kí tự loại bỏ, nếu không được truyền thì mặc định $char sẽ nhận giá trị là khoảng trắng.

Ví dụ

Ví dụ cơ bản về hàm rtrim():

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$str1 = "kiso.vn--------";
$str2 = "kiso.vn999999";

echo $str1 . "<br />";
echo $str2 . "<br />";

echo rtrim($str1, "-") . "<br />";
echo rtrim($str2, "9") . "<br />";
kiso.vn--------
kiso.vn999999
kiso.vn
kiso.vn

Tham khảo: php.net