Hàm serialize() trong PHP

Hàm serialize() sẽ mã hóa giá trị biến truyền vào thành một chuỗi đặc biệt, hàm trả về kết quả là chuỗi được mã hóa.

Lưu ý: hàm serialize() có thể sử dụng với một mảng dữ liệu.

Cú pháp

Cú pháp: serialize( $var);

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • $var là biến cần chuyển đổi.

Ví dụ

$var = array(
	"php",
	2408,
	"css",
	"kiso.vn"
);
$varSerialize = serialize($var);
echo "<pre>";
	print_r($varSerialize);
echo "</pre>";
a:4:{i:0;s:3:"php";i:1;i:2408;i:2;s:3:"css";i:3;s:12:"kiso.vn";}

Tham khảo: php.net