Hàm settype() trong PHP

Hàm settype() sẽ chỉ định kiểu dữ liệu cho biến được truyền vào. Hàm trả về TRUE nếu định kiểu thành công và FALSE nếu thất bại.

Cú pháp

Cú pháp: settype( $var, $type);

Trong đó:

  • $var là biến muốn định kiểu.
  • $type là kiểu dữ liệu muộn gán cho biến $var.

Ví dụ

Sử dụng hàm settype():

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

$var1	= "5Kiso";
$var2	= TRUE;

settype($var1, "integer");
echo $var1 . "<br />";

settype($var2, "integer");
echo $var2 . "<br />";
5
1

Tham khảo: php.net