Hàm shuffle() trong PHP

Hàm shuffle() sẽ sắp xếp các phần tử của mảng một cách ngẫu nhiên.

Cú pháp

Cú phápshuffle ($array );

Trong đó:

 • $array là mảng cần hoán đổi vị trí các phần tử.

Hàm sẽ trả về TRUE nếu thành công và FALSE nếu thật bại.

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

Ví dụ

$subject = range('a', 'h');
echo "<pre>";
	print_r($subject);
echo "</pre>";

shuffle($subject);

echo "<pre>";
	print_r($subject);
echo "</pre>";
Array
(
  [0] => a
  [1] => b
  [2] => c
  [3] => d
  [4] => e
  [5] => f
  [6] => g
  [7] => h
)

Array
(
  [0] => g
  [1] => d
  [2] => c
  [3] => f
  [4] => b
  [5] => h
  [6] => a
  [7] => e
)

Các phần tử trong mảng $subject đã bị hoán đổi vị trí một cách ngẫu nhiên.

Tham khảo: php.nnet

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *