Hàm SIGN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SIGN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SIGN trả về một giá trị biểu thị dấu của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SIGN trong MySQL là:

SIGN( number )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • number: Số để kiểm tra dấu của nó

Lưu ý:

  • Hàm SIGN trả về -1, nếu số nhỏ hơn 0.
  • Hàm SIGN trả về 0, nếu số đó bằng 0.
  • Hàm SIGN trả về 1, nếu số lớn hơn 0.

3. Version

Hàm SIGN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SIGN(10);
Ket qua: 1

mysql> SELECT SIGN(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT SIGN(-10);
Ket qua: -1

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *