Hàm SIN trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SIN trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SIN trả về sin của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SIN trong MySQL là:

SIN( number )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • number: Giá trị được sử dụng để tính sin. Nó được thể hiện bằng radian.

3. Version

Hàm SIN có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SIN(3);
Ket qua: 0.1411200080598672

mysql> SELECT SIN(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT SIN(-0.5);
Ket qua: -0.479425538604203

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *