Hàm sort() trong PHP

Hàm sort() sẽ sắp xếp các phần tử của một mảng theo thứ tự từ thấp đến cao.

Cú Pháp

Cú Phápsort($array, $sort_flag);

Trong đó:

 • $array là mảng cần sắp xếp.
 • $sort_flag là tham số không bắt buộc, quy định kiểu sắp xếp.

Vậy có các kiểu sắp xếp nào?

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

 • SORT_REGULAR :  kiểu mặc định, so sánh bình thường.
 • SORT_NUMERIC : so sánh dựa vào số.
 • SORT_STRING :  so sánh dựa vào  chuỗi.
 • SORT_NATURAL: so sanh theo thứ tự alphabet.
 • SORT_FLAG_CASE : sử dụng kết hợp với SORT_STRING hoặc SORT_NATURAL để sắp xếp chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chư thường.

Hàm sẽ trả về TRUE nếu sắp xếp thành công và FALSE nếu thất bại.

Ví dụ

$subject = array(
	"php",
	 "java",
	 "js", 
	 "html"
);
sort($subject);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}
subject[0] = html
subject[1] = java
subject[2] = js
subject[3] = php
$subject = array(
	1,
	43,
	55,
	24
);
sort($subject, SORT_NUMERIC);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}
subject[0] = 1
subject[1] = 24
subject[2] = 43
subject[3] = 55
$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}
subject[0] = Zend
subject[1] = cI
subject[2] = laravel

Ta có thể thấy tuy rằng z đúng sau c nhưng Zend vẫn được xếp trên cI do Z được viết hoa.Để sắp xếp không phân biệt chữ hoa chữ thường ta nên dùng kết hợp với SORT_FLAG_CASE.

$subject = array(
	'laravel', 
	'Zend', 
	'cI'
);
sort($subject, SORT_NATURAL | SORT_FLAG_CASE);
foreach ($subject as $key => $val) {
  echo "subject[" . $key . "] = " . $val . "<br />";
}
subject[0] = cI
subject[1] = laravel
subject[2] = Zend

chữ Zend đã về đúng vị trí của nó 😀  

Tham khảo : php.net

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *