Hàm SQRT trong MySQL

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SQRT trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm SQRT trả về căn bậc hai của một số.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm SQRT trong MySQL là:

SQRT( number )

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]

  • number: Một số dương được sử dụng để tính căn bậc hai.

Trong đó: 

  • Hàm SQRT sẽ trả về NULL, nếu số đó là giá trị âm.

3. Version

Hàm SQRT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của MySQL:

  • MySQL 5.7, MySQL 5.6, MySQL 5.5, MySQL 5.1, MySQL 5.0, MySQL 4.1, MySQL 4.0, MySQL 3.23

4. Ví dụ

mysql> SELECT SQRT(16);
Ket qua: 4

mysql> SELECT SQRT(15);
Ket qua: 3.872983346207417

mysql> SELECT SQRT(0);
Ket qua: 0

mysql> SELECT SQRT(-5);
Ket qua: NULL

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *