Hàm str_pad() trong PHP

Hàm str_pad() sẽ thêm vào chuỗi một chuỗi nào sao cho chuỗi nguồn đạt đến độ dài nhất định. Hàm trả về chuỗi mới.

Cú pháp

Cú phápstr_pad( $str, $lent, $pad_str, $pad_type);

Trong đó:

 • $str là chuỗi ban đầu.
 • $lent chiều dài chuỗi sau khi thêm. Nếu $lent nhỏ hơn 0, nhỏ hơn hoặc bằng với chiều dài ban đầu của chuỗi, sẽ không có kí tự nào được thêm vào, hàm sẽ trả về chuỗi ban đầu.
 • $pad_str là chuỗi thêm vào.
 • $pad_type là vị trí thêm, nếu không truyền tham số này mặc định sẽ thêm vào cuối chuỗi. $pad_type sẽ mang một trong ba giá trị STR_PAD_RIGHT, STR_PAD_LEFT, or STR_PAD_BOTH.

Ví dụ

$input = "Kiso.vn";
echo str_pad($input, 20) ."<br />";           
echo str_pad($input, 20, "-=", STR_PAD_LEFT) ."<br />"; 
echo str_pad($input, 20, "_", STR_PAD_BOTH) ."<br />";  
echo str_pad($input, 13, "___") ."<br />";       
echo str_pad($input, 3, "*") ."<br />"; 
Kiso.vn 
-=-=-=-=Kiso.vn
____Kiso.vn____
Kiso.vn_
Kiso.vn

Tham khảo: php,net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]