Hàm strcasecmp() trong PHP

Hàm strcasecmp() sẽ so sánh hai chuỗi mà không phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về hiệu số giữa chiều dài chuỗi thứ nhất trừ đi chiều dài chuỗi thứ 2.

Cú pháp

Cú phápstrcasecmp( $str1, $str2);

Trong đó:

  • $str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Ví dụ

$var1 = "Kiso.vn";<br />
$var2 = "kiso.vn";<br />
if (strcasecmp($var1, $var2) == 0) {<br />
    echo "hai chuỗi giống nhau";<br />
}		
hai chuỗi giống nhau
$var1 = "Kiso.vn";
$var2 = "kiso";
echo strcasecmp($var1, $var2);	
4

Tham khảo: php.net

Bài viết này được đăng tại [kiso.vn]